15 Friday November

18 Monday November

20 Wednesday November

26 Tuesday November

27 Wednesday November

28 Thursday November

thanksgiving graphic
November 28, 2019 to November 29, 2019

9 Monday December

books
December 9, 2019 to December 13, 2019

17 Tuesday December

20 Friday December

1 Wednesday January

23 Monday December

winter break graphic
December 23, 2019 to January 3, 2020

9 Thursday January

15 Wednesday January

17 Friday January

20 Monday January

21 Tuesday January

31 Friday January

27 Monday January

parentteacher
January 27, 2020 to January 31, 2020

3 Monday February

17 Monday February

26 Wednesday February

27 Thursday February

Kinder Round up
February 27, 2020

28 Friday February

2 Monday March

26 Thursday March

27 Friday March

23 Monday March

BookFair
March 23, 2020 to March 27, 2020

30 Monday March

spring graphic
March 30, 2020 to April 3, 2020

7 Tuesday April

17 Friday April

1 Friday May

12 Tuesday May

Volunteer

15 Friday May

18 Monday May

22 Friday May

25 Monday May

3 Wednesday June

4 Thursday June

5 Friday June

3 Friday July

17 Monday August

8 Monday June

June 8, 2020 to August 19, 2020

12 Monday October

11 Wednesday November

25 Wednesday November

26 Thursday November

November 26, 2020 to November 27, 2020

21 Monday December

December 21, 2020 to January 1, 2021

18 Monday January

19 Tuesday January

12 Friday February

15 Monday February

31 Monday May

4 Friday June